Mallisäännöt
Sukuseurojen Keskusliitto ry:n malli perustamiskirjaksi ja säännöiksi yhdistysrekisteriin rekisteröitäville sukuseuroille.

>>Tulostettava ja muokattava versio (rtf, 65 kt)

Sukusen sukuseura ry:n perustamiskirja
(tarkennus nimeen esim. paikkakunnan tai kantaisän / kantaäidin / kantavanhempien perusteella, jos samannimisiä sukuja on muita kuin yksi)

Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Sukusen sukuseura ry -nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille seuraavat säännöt:

Mallisäännöt
Ennakkotarkastettu 7.1.2012

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on XXXXXX sukuseura ry ja sen kotipaikka on XXXXXX. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Ohje: Kirjoitetaan auki sukuseuran nimi ja kotipaikka, tarvittaessa seuran nimi isoin alkukirjaimin.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää XXXXXX vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

  • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia

  • tilaisuuksia,

  • suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa,

  • kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,

  • harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa,

  • toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kylä-yhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja
lahjo­itettua omaisuutta sekä avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita
rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.

Ohje: Kirjoitetaan auki suvun/sukujen/kantavanhempien/sukuhaarojen tms nimet tai tarvittaessa laajempi tutkimuskohde, jos niin halutaan.

3 § Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai - jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran sukukokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Ohje: Henkilö voidaan kirjoittaa tarvittaessa auki = (varsinaisen jäsenen) vähimmäisikä so esim. 15 tai 18 vuotta seuran tahdon mukaisesti. Vihitty aviopuoliso kannattaa kirjoittaa laajemmin”...tai tämän puoliso”, joka sallii erilaiset puolisosuhteet kuten sukututkimusohjelmissakin. 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ohje: Aikaisemmin mallisäännöissä olleet vaihtoehdot on jätetty yhdistysrekisterin suosituksesta pois, koska hallituksella on harkintavalta (voi erottaa…).

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja
vuotuisen tai ainaisjäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsen-
ryhmälle päättää varsinainen sukukokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunnia-
jäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Ohje: Jos sukuseura päättää olla perimättä liittymismaksua, niin se jätetään silloin pois otsikosta ja kaikista niistä pykälistä, joissa se on nyt pohjalla.    Sukukokous voi päättää esimerkiksi lisätarkennuksista seurakohtaisiin jäsenmaksuihin, jos tarpeen.  

6 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 2 - 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 - 8 varajäsentä.    Jäseniä valittaessa otetaan huomioon eri sukuhaarojen tasapuolinen edustus. Hallituksen toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä voi perustaa tarpeellisia toimikuntia tai neuvoa-antavia elimiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Seuran hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloa.

Ohje: Hallituksen jäsenten vähimmäismäärä voi olla kolme (ml pj) ja varajäsenten määrä on harkinnanvarainen eli voidaan jättää valitsematta seurakohtaisesti. Eli voidaan laittaa joko kiinteät tai liukuvat jäsenmäärät. Jäsenten ja varajäsenten määrästä päättämisestä tulee ottaa sukukokouksen esityslistaan maininta ja asiasta tulee päättää ennen henkilövalintaa.

7 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Sukuseuran tilikausi päättyy vuosittain XX.XX.
 
Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista
sukukokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen sukukokousta hallitukselle.

Ohje: Kirjoitetaan auki tilikauden päättävän jakson kk viimeinen päivä esim. 31.12. tai 30.04. jne.

9 § Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai sukukokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Seuran vuosikokouksena on varsinainen sukukokous, joka pidetään joka XX vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti – syyskuun aikana. Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus  katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10)     yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista   äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

Ohje: Kirjoitetaan auki pidetäänkö sukukokous joko joka vuosi, joka toinen vuosi tai joka kolmas vuosi (noista vaihtoehdoista valitaan sopiva).

10 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä,
seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11 § Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi
8. päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet
10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ohje: Kohdat 8. ja 9. ovat yhteydessä 6 §:n määräyksiin hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä ja muotoillaan yhteensovittaen 6 §:n kanssa.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai seuran
purkamista koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään seuran varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai alueen
maakunta-arkistolle taikka muutoin tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä.

Ohje: Olemassa olevia sääntöjä muutettaessa tähän pykälään tulee lisätä viimeiseksi momentiksi teksti: ”Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät”.

13 § Yhdistyslain noudattaminen

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.

*******

Ohje1: Perustettavan yhdistyksen uusien sääntöjen osalta ks. Yhdistysrekisterin ko ohjeet:

http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistys_perustaminen.html

Ohje 2: Ennakkotarkastettuihin sääntöihin perustuvat sääntöjen muutosilmoitukset ovat halvempia kuin ennakkotarkastamattomiin sääntöihin perustuvat muutokset:

http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/hinnasto.html